Avstandar

Nord-Gudbrandsdal er ein region med stor arbeidsmobilitet, og mykje reising på tvers av kommunegrensane. Samstundes er vi ein region med store avstandar. Dersom du ikkje kjenner geografien, er det nyttig å få eit bilde av dei ulike distansane. Kartet nedanfor gjev deg moglegheit til å sjå korleis dei ulike kommunane heng saman. Tabellen nederst gjev ein oversikt over kor lang tid det tek å reise fra eit komunesenter til eit anna. For detaljerte reisetider anbefalar vi å bruke GoogleMaps

 

 

Reisetid